Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

SŁOWNIK POJĘĆ:
Sprzedający – „KIDS MUSE Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. K. Pułaskiego 48-50/1 , 50-443 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000522662 ,NIP: 8992757672
Kupujący, konsument – Osoba kupująca towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.kidsmuse.eu
Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) Pocztę Polską S.A z siedzibą w Warszawie
Sklep internetowy, strona internetowa – w przypadku gdy w regulaminie jest mowa o sklepie internetowym, stronie internetowej należy przez to rozumieć stronę pod adresem www.kidsmuse.eu
Towary – Produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego www.kidsmuse.eu, będącym przedmiotem umowy
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zakupy dokonywane drogą internetową w sklepie pod adresem www.kidsmuse.eu są realizowane przez Sprzedającego tj. Kids Muse Sp. z o.o.
2. Kupujący przed dokonaniem zakupów winien zapoznać się z obowiązującym regulaminem umieszczonym na naszej stronie internetowej
3. Akceptacja regulaminu przez Kupującego następuje w momencie złożenia zamówienia
4. Kupujący rejestrując się na stronie wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną informacji handlowych takich jak: promocje, aktualności, wyprzedaże, zapowiedzi
SPRZEDAŻ TOWARÓW
1. Przedmiotem umowy, transakcji jest sprzedaż nowych towarów oferowanych przez Sprzedającego wyszczególnionych na stronie internetowej

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1. Płatności dokonywane są za pomocą serwisu „PayPal” , „PayU” bądź przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego umieszczony na stronie
2. Do wartości towarów doliczony zostanie koszt wysyłki ustalony przez Sprzedającego
3. Zamówione towary dostarczone będą na adres wskazany przez Kupującego w sposób wybrany w formularzu zamówienia

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje rzeczy, towary do koszyka a następnie wybiera formę wysyłki oraz na podstawie wygenerowanego numeru zamówienia dokonuje płatności.
2. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę ( z przerwami ustalonymi przez Sprzedającego )
3. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedającego wysyłka towaru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych

ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem wraz z wysłaniem przesyłki . Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia przesyłki kupującemu
2. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy
3. Skutkiem odstąpienia od umowy przez Kupującego jest uznanie umowy za niezawartą, kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań
4. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego w formie pisemnej o zwrocie towaru w celu przyśpieszenia procesu zwrotu a w szczególności do podania nr rachunku na jaki mają zostać przelane środki pieniężne, danych dresowych, numeru zamówienia
5. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia do Sprzedającego nienaruszonych towarów będących przedmiotem zwrotu

6. W przypadku chęci zwrócenia towaru prosimy o kontakt mailowym pod adresem info@kidsmuse.eu celem podania właściwego adresu do wysyłki.

RĘKOJMIA
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
REKLAMACJE I GWARANCJA
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować
w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@kidsmuse.eu W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
4. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, zostaną zastosowane reguły zgodne z przepisami prawa. Za zgodą obu stron tj. Sprzedającego i Kupującego możliwa jest wymiana towaru na inne dostępne w sklepie. W przypadku różnicy w cenie towaru nadwyżkę należy dopłacić bądź nadwyżkę zwrócimy na wskazany numer rachunku bankowego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy będzie zgłaszany przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system „PayU”, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce „PayU”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych
strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie
w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania
sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących
ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez
Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl